Kultūros ir sporto šventė Antazavėje

 

Kultūros ir sporto šventė Antazavėje

 

Lie­pos 24 die­ną Antazavėje vyko LKSKA „Nemunas“ organizuota tradicinė kultūros ir sporto šventė „Antazavės festivalis“ Nuo pat ry­to An­ta­za­vės Juo­zo Gruo­džio gim­na­zi­jos sta­dio­ne vi­rė spor­ti­nės aist­ros. Čia var­žė­si gau­sus spor­ti­nin­kų bū­rys – ne tik iš An­ta­za­vės, Avilių, Imb­ra­do, Za­ra­sų, bet ir iš Utenos, Vilniaus, Kauno. Krep­ši­nio, tin­kli­nio, šau­dy­mo, smi­gi­nio, šaš­kių ir ki­toms rung­tims at­sa­kin­gai tei­sė­ja­vo Arū­nas Za­vackas, Ma­rius Lie­pa, Vi­du­kas Mer­kys, Juo­zas Gal­vo­nas. Diena buvo saulėta, šilta, bet karštis per daug nevargino.

Gau­siau­sio bū­ta krep­ši­nin­kų ir tin­kli­nin­kų bū­rio – penkios krepšinio ir šešios tinklinio ko­man­dos. Tin­kli­nio var­žy­bo­se pir­mą vie­tą lai­mė­jo „Antazavės“ ko­man­da, antrąją „Kauno lokiai“ trečiąją „Zero“ komanda iš Zarasų. Krep­ši­nio var­žy­bo­se pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo zarasiškių „Zero“ ko­man­da, antrąją uteniškių „Time team“, trečiąją komanda „Negerk alaus“ iš Avilių. Šau­dy­mo iki 16 me­tų var­žy­bo­se pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Adomas Dainys, antrąją Elija Marija Makutunovičiūtė, trečiąją Joris Urbanas, virš 16 me­tų – pirmąją Ernestas Ulevičius, antrąją Nerijus Merkys, trečiąją Justina Verbickienė. Mo­te­rų bau­dų kon­kur­se pirmąją vietą laimėjo Viktorija Gusevaitė, antrą Neringa Merkienė, trečią Ineta Dainytė, Vy­rų tri­taš­kio poromis var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po Mantas Meduneckis ir Marius Matulis, antri Nerijus Merkys ir Andrius Grišūnas, treti Marius Liepa ir Andrius Ruzgas. Įgūdžių estafetės varžybose greičiausi buvo zarasiškiai, antri aviliškiai, treti antazaviškiai. Šaškių varžybose pirmąją vietą laimėjo vyriausiasis sporto varžybų dalyvis Valentinas Lašas, antrą Juozas Galvonas, trečią Darius Galvonas. Strėlyčių mėtymo varžybose pirmą vietą laimėjo Andrius Grišūnas, antrą ir trečią vietas pasidalijo broliai Adomas ir Mykolas Dainiai, surinkę po lygiai taškų. Vaikų estafetės varžybose greičiausia buvo Elvina Maigytė, antra Inesa Streikutė, trečia Elzė Vaičiulionytė.

Lie­tu­vos kai­mo spor­to ir kul­tū­ros aso­cia­ci­ja „Ne­mu­nas“ pa­si­rū­pi­no nu­galė­to­jų ir pri­zi­nin­kų apdovanojimais. Įsteigė taures, medalius, diplomus pasirūpino sportininkų maitinimu. Džiugu, kad asociacija remia mūsų sporto renginius.

Spor­ti­nės var­žy­bos bu­vo tik pir­mo­ji An­ta­za­vės fes­ti­va­lio da­lis. Ra­mų ir šil­tą šeš­ta­die­nio va­ka­rą vie­tos gy­ven­to­jai šei­mo­mis rin­ko­si į jau tra­di­ci­ne ta­pu­sią fes­ti­va­lio vie­tą – se­ną­jį mo­kyk­los sta­dio­ną. At­vy­ko ir ne­ma­žai sve­čių, dar dau­giau – ne­la­bai sve­čiais va­din­ti­nų: šia­me kraš­te gi­mu­sių, au­gu­sių, tik vė­liau ki­tuose ša­lies kam­pe­liuo­se sa­vo liz­dus su­si­su­ku­sių. Ne vie­nas tą­dien nu­si­ste­bė­jo – o vai­kų vai­kų! Kū­liais be­si­ver­čian­čių, ant ba­tu­to šo­ki­nė­jan­čių, gau­dy­nes žai­džian­čių. Lyg at­sa­kas pe­si­mis­tams – Lie­tu­va yra ir bus!

Ren­gi­nį ve­dė­ Da­lia Dei­nie­nė. Į sce­ną pir­miau­sia pakvietė Salako moterų linijinių šokių grupę. Po smagių moterų šokių šventės dalyvius pasveikino seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėja Aldona Minkevičienė, Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, vicemeras Rimantas Jurevičius. Vėliau dainavo Evelina Akatjeva, folkloro kolektyvas „Du sietai“ ir koncertą užbaigė grupė „Sadūnai“ Sutemus uždegta ugnies skulptūra. O po koncerto vyko diskoteka jaunimui.

Ra­miau ir la­biau su­si­kau­pę An­ta­za­vės žmo­nės pa­si­ti­ko sek­ma­die­nį: An­ta­za­vės Die­vo Ap­vaiz­dos baž­ny­čio­je Šv. Mi­šias parapijiečių in­ten­ci­ja au­ko­jo An­ta­za­vės kle­bo­nas ku­ni­gas Vy­tau­tas Da­ge­lis. Po šv. Mi­šių an­ta­za­viš­kiai ir sve­čiai su­si­bū­rė ben­druo­me­nės na­muo­se pa­si­vai­šin­ti ar­ba­ta.

 

Seniūnijos informacija

Jums taip pat gali būti įdomu...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.