Teisės aktai

Nuorodos į teisinę bazę:

 1. Asociacijų Įstatymas – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389943
 2. Asociacijos steigimas – http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/nvo-steigimas/asociacijos-steigimas/
 3. Labdaros ir paramos Įstatymas – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389943
 4. LR Labdaros ir Paramos Įstatymo Nr. I -172 12 straipsnio pakeitimo Įstatymas, 2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. XII-1135,Vilnius https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eac436c04ad311e4a8328599cac64d82
 5. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428326&p_query=&p_tr2=2
 6. Visi Įstatymai – http://rekvizitai.vz.lt/istatymai/
 7. Asociacijų Įstatymo NR. IX-1969 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo Įstatymas, 2015 m. balandžio 23 d. Nr. XII-1653, Vilnius https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae038a20ef0511e4927fda1d051299fb
 8. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras – http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/teises-aktai-dokumentai/
 9. LR Civilinio kodekso Įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334624
 10. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba5b5ce0ab8411e48ebccd46991dfff9
 11. „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“- http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425816
 12. 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312115
 13. Darbo sutarties Įstatymas – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=196819&Condition2=darbo_santykiai
 14. „ Erasmus +“Nauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa: http://www.kksd.lt/index.php?657621012