Įstatai

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA „NEMUNAS“

 ĮSTATAI

 

Bendrosios nuostatos

 • Lietuvos kaimo sporto ir kultūros  asociacija „NEMUNAS“ (toliau vadinama – LKSKA „NEMUNAS“) yra visuomeninė sporto ir kultūros organizacija, vienijanti juridiškai registruotus sporto ir kultūros klubus, kaimo bendruomenes, viešąsias įstaigas plėtojančias sportą ir kultūrą mėgėjų tarpe.
 • LKSKA „ NEMUNAS“ teisinė forma – asociacija.
 • LKSKA „NEMUNAS“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitais įstatymais bei šiais įstatais.
 • LKSKA „NEMUNAS“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą, biudžetinę ir valiutinę sąskaitas banke. LKSKA „NEMUNAS“ yra nesiekianti pelno organizacija.

 

LKSKA  „NEMUNAS“ tikslai ir uždaviniai

LKSKA „NEMUNAS“ veiklos tikslai yra šie:

1.1. siekti visuomeninės gerovės gerinant kaimo žmonių laisvalaikio užimtumą;
1.2. užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas per neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą, suaugusiųjų švietimą ir kultūrinę veiklą;
1.3. savanoriškos veiklos plėtojimas;

LKSKA „ NEMUNAS “ uždaviniai :

2.1. dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto programą;
2.2. atstovauti LKSKA „NEMUNAS“ narių interesams Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse organizacijose;
2.3. teikti LKSKA „NEMUNAS“ nariams metodinę pagalbą, rūpintis organizacijų, sporto ir kultūros aktyvo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, organizuoti seminarus, konferencijas;
2.4. rūpintis kultūros ir sporto plėtra regionuose, skatinti sporto ir kultūros klubų veiklą;
2.5. plėsti LKSKA „NEMUNAS“ tarptautinius ryšius, taip pat ryšius su užsienyje gyvenančiais sporto ir kultūros klubais bei jų organizacijomis;
2.6. organizuoti masinius sporto ir kultūros renginius, festivalius, žaidynes;
2.7. bendradarbiauti su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, grindžiant bendradarbiavimo sutartimis, tarpusavio santykiais ir gera valia;
2.8. organizuoti bendruomenių veiklą, tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius;
2.9. analizuoti LKSKA „NEMUNAS“ narių kultūros ir sporto poreikius.

 • Siekdama savo tikslų LKSKA „NEMUNAS“ turi teise užsiimti šia veikla: teisę organizuoti masinius sporto ir kultūros renginius, varžybas, rengti konferencijas, seminarus, mokymus, kursus bei praktinius kūno kultūros užsiėmimus, leisti metodinius leidinius, nuomoti bei nuomotis patalpas, inventorių, pirkti, nuomoti, gauti panaudoti ar kitaip įsigyti  savo veiklai reikalingą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį  turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti, vykdyti reklamą, užsiimti leidyba.

 

LKSKA „NEMUNAS“ teisės ir pareigos

 1. LKSKA „NEMUNAS“ gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse ir šiuose įstatuose.
 2. LKSKA „NEMUNAS“ turi teisę organizuoti masinius sporto ir kultūros renginius, varžybas, rengti konferencijas, seminarus, mokymus, kursus bei praktinius kūno kultūros užsiėmimus, leisti metodinius leidinius, nuomoti bei nuomotis patalpas, inventorių, pirkti, nuomoti, gauti panaudoti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį  turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti, vykdyti reklamą, užsiimti leidyba.
 3. LKSKA „NEMUNAS“ įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti paramą.
 4. Steigti įmones ūkinei – komercinei veiklai vykdyti bei įsigyti kitų įmonių akcijų.
 5. Gauti lėšų ir kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių, valstybinių bei nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų.
 6. Pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.
 7. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai.
 8. Teisės aktų nustatyta tvarka steigti fondus, jungtis į sąjungas, konfederacijas ir kitas organizacijas Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

LKSKA „NEMUNAS“ nariai, jų teisės ir pareigos

 1. LKSKA „NEMUNAS“ nariais gali būti tik įstatymų  nustatyta tvarka įregistruoti visuomeniniai sporto ir kultūros klubai, Viešosios įstaigos, asociacijos, kaimo bendruomenės, kurios pripažįsta įstatus ir moka nario mokestį.
 2. Garbės nariai – tai Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių fiziniai ir juridiniai  asmenys, ypatingai nusipelnę sporto plėtrai – LKSKA „NEMUNAS“.
 3. Rėmėjai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys LKSKA „NEMUNAS“ moralinę, metodinę – organizacinę bei materialinę paramą.
 4. Naujus narius gali priimti ir tvirtinti LKSKA „NEMUNAS“ taryba, gavę raštišką prašymą, veiklos programą ir dokumentą patvirtinantį juridinį nario statusą, įstatus, registracijos pažymėjimą.
 5. LKSKA „NEMUNAS“ nariai dalyvauja LKSKA „NEMUNAS“ veikloje, nešioja ženklelį ir emblemą, nustatyta tvarka naudojasi bazėmis, inventoriumi, dalyvauja visų renkamų organų veikloje ir gali būti išrinkti.
 6. LKSKA „NEMUNAS“ padeda ginti savo narių teises.
 7. LKSKA „NEMUNAS“  narys privalo laikytis LKSKA „NEMUNAS“ įstatų ir vykdyti renkamųjų LKSKA „NEMUNAS“ valdymo ir kontrolės organų nutarimus, sistemingai mokėti nario mokestį.
 8. Išstoti iš LKSKA „NEMUNAS“ bet kuriuo metu. Prašymas išstojimui pateikiamas tarybai.
 9. LKSKA „NEMUNAS“ nariai, nesilaikantys įstatų, tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš asociacijos narių. Dėl nario pašalinimo sprendimas priimamas 2/3 tarybos narių balsų. Tarybos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

 

LKSKA „NEMUNAS“ organai, jų struktūra, rinkimo tvarka ir kompetencija

  1. LKSKA „NEMUNAS“ organai yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Taryba ir vienasmenis valdymo organas – Valdybos pirmininkas. Kiti organai – prezidentas, valdyba, revizijos komisija.
  2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias organas. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais per 6 (šešis) mėnesius nuo metų pradžios. Ataskaitinis – rinkiminis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kas 5 (penki) metai. Neeilinis narių susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip pusės LKSKA „NEMUNAS“ narių prašymu, Tarybos sprendimu arba revizijos komisijos reikalavimu.
  3. LKSKA „NEMUNAS“ taryba nustato visuotinio narių susirinkimo sušaukimo datą ir ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį raštu informuoja savo narius. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiami tik darbotvarkėje numatyti klausimai. Pasiūlymai darbotvarkės projektui, LKSKA „NEMUNAS“ 5 metų veiklos programai, įstatų pakeitimams ir papildymas pateikiami tarybai ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) dienų iki visuotinio narių susirinkimo pradžios. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ LKSKA „NEMUNAS“ narių.
  4. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus  šiuose įstatuose numatytus ir šio straipsnio 5.1. ir 5.4. punktuose nurodytus sprendimus, kuriems reikia ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame  narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Visi LKSKA „NEMUNAS“ nariai visuotiniame susirinkime turi po 1 (vieną) balsą.

Visuotinio  narių susirinkimo kompetencijai priskiriama:

5.1. keisti LKSKA „NEMUNAS“ įstatus;
5.2. tvirtinti LKSKA „NEMUNAS“ veiklos programą;
5.3. išklausyti ir tvirtinti LKSKA „NEMUNAS“ tarybos ir revizinės komisijos ataskaitas;
5.4. priimti sprendimą dėl LKSKA „NEMUNAS“ pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.5. rinkti ir atšaukti valdybos pirmininką ir tarybos narius 5 (penkerių) metų laikotarpiui;
5.6. rinkti ir atšaukti prezidentą;
5.7. rinkti revizinę komisiją ir nustatyti jos narių skaičių;
5.8. išklausyti prezidento ataskaitą ir įvertinti tarybos veiklą;
5.9. tvirtinti 5 (penkerių) metų LKSKA „NEMUNAS“ programą;
5.10. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.11. priima sprendimą dėl filialų ir atstovybių steigimo, bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;
5.12. spręsti kitus LKSKA „NEMUNAS“ veiklos klausimus, priskiriamus konferencijos kompetencijai.

 1. Taryba susideda iš 11 (vienuolikos) narių, kuriuos renka visuotinis narių susirinkimas 5 (penkerių) metų terminui. Tarybos nariai yra LKSKA „NEMUNAS“ Prezidentas, Valdybos pirmininkas ir devyni tarybos nariai.
 2. LKSKA „NEMUNAS“  tarybos posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Posėdis teisėtas, kai dalyvauja daugiau pusės tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant po lygiai balsų lemia tarybos pirmininko balsas. Tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas.

Taryba atlieka šias funkcijas:

8.1. vykdo konferencijos patvirtintą LKSKA „NEMUNAS“ 5 (penkerių) metų programą;
8.2. įgyvendina konferencijos sprendimus;
8.3. patvirtina visuotinio narių susirinkimo datą ir ją įstatuose numatyta tvarka;
8.4. apibendrina narių teiktus pasiūlymus visuotinio narių susirinkimo darbotvarkei, visuotinio narių susirinkimo 5 (penkerių) metų programai, įstatų pakeitimams bei papildymams ir minėtų dokumentų projektus pateikia visuotiniam narių susirinkimui;
8.5. rengia kasmetines programas, projektus ir tvirtina metinį finansinį planą;
8.6. būtiniausioms funkcijoms vykdyti taryba gali sudaryti komisijas bei darbo grupes;
8.7. rengia dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, sprendžia  turto panaudojimo klausimus, nustato LKSKA „NEMUNAS“ narių stojamojo ir metinio nario mokesčių  dydžius bei mokėjimo tvarką.

Valdybos pirmininko kompetencijai priskiriama:

9.1. Valdybos pirmininkas yra tarybos pirmininko pavaduotojas;
9.2. Valdybos pirmininkas atstovauja LKSKA „NEMUNAS“ narių interesams;
9.3. atstovauja LKSKA „NEMUNAS“ santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis, tarp jų ir kitų šalių, sudaro sutartis ir duoda įgaliojimus sutartims sudaryti;
9.4. vadovauja kasdienei valdybos veiklai, užtikrina, kad būtų vykdomi konferencijos ir tarybos nutarimai, yra atsakingas už LKSKA „NEMUNAS“  finansinę drausmę;
9.5. leidžia potvarkius, instrukcijas ir kitus aktus, kurie yra jo kompetencijoje;
9.6. pateikia tarybai tvirtinti valdybos išlaidų sąmatas;
9.7. atidaro ir uždaro sąskaitą banke, atstovauja LKSKA „NEMUNAS“ teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais asmenimis , pasirašo sutartis ir kitus dokumentus LKSKA „NEMUNAS“ vardu;
9.8. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą.

 1. LKSKA „NEMUNAS“ praktinę veiklą vykdo valdyba, kurioje dirba etatiniai darbuotojai. Valdybos narius skiria Valdybos pirmininkas.

LKSKA „NEMUNAS“  valdybos funkcijos:

11.1. ruošia ir pateikia svarstyti klausimus  tarybai ir konferencijai;
11.2. ruošia ir tvirtina darbo planus, apmokamų darbuotojų skaičių ir atlyginimų dydžius;
11.3. sprendžia klubų narių  ir darbuotojų  moralinio ir materialinio skatinimo bei premijavimo klausimus;
11.4. organizuoja sportinį ir kultūrinį darbą tarp LKSKA „NEMUNAS“ narių;
11.5. užmezga ryšius, sudaro sutartis su sportinėmis organizacijomis, žinybomis, kitų šalių klubais.

Prezidento pareigos yra visuomeninės ir jo kompetencijai priskiriama:

12.1. Prezidentas yra tarybos pirmininkas, šaukia tarybos posėdžius, tvirtina darbotvarkę ir posėdžiuose pirmininkauja
12.2. Prezidentas dalyvauja ir atstovauja LKSKA „NEMUNAS“ narių interesams Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose;
12.3. Prezidentas, nesant asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojo, pavaduoja valdybos pirmininką.

 1. Revizijos komisija renkama visuotiniame narių susirinkime 5 metų laikotarpiui. Revizijos komisija tikrina finansinę ir ūkinę LKSKA „NEMUNAS“ veiklą. Revizijos komisija apie savo veiklą atsiskaito ataskaitiniam – rinkiminiam visuotiniam narių susirinkimui. Revizijos komisijos nariais negali būti LKSKA „NEMUNAS“ valdybos pirmininkas, tarybos nariai bei su jais artimais giminystės ryšiais susiję asmenys. LKSKA „NEMUNAS“ revizijos komisija tvirtina valdybos ūkinę ir finansinę veiklą ne rečiau, kaip vieną kartą į metus.

Turtas ir lėšos, jų panaudojimas

LKSKA „NEMUNAS“ turtą ir lėšas sudaro:

1.1. stojamieji, kasmetiniai nario mokesčiai;
1.2. valstybės dotacijos ilgalaikėms programoms įgyvendinti;
1.3. lėšos, gautos iš įstatymais leidžiamos ūkinės veiklos;
1.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, rėmėjų įnašai, parama, dovanos;
1.5. kitos lėšos ir turtas , įsigyti nepažeidžiant LR įstatymų.

 1. LKSKA „NEMUNAS“ lėšos ir turtas naudojami įstatuose numatytai veiklai bei jos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

LKSKA „NEMUNAS“ dokumentų ir kitokios informacijos pateikimo tvarka

Nariui raštu pareikalavus, LKSKA „NEMUNAS“ ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas su visais LKSKA „NEMUNAS“ dokumentais.

Pranešimų ir skelbimų tvarka

Kai to reikalauja taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie Įstatai, vieši LKSKA „NEMUNAS“  pranešimai ir skelbimai yra skelbiami dienraštyje “Ūkininko patarėjas”.

LKSKA „NEMUNAS“ įstatų keitimo tvarka

LKSKA „NEMUNAS“ Įstatai yra keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu 2/3 LKSKA „NEMUNAS“ narių, dalyvaujančių susirinkime, balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

LKSKA „NEMUNAS“ filialai ir atstovybės

Sprendimus steigti LKSKA „NEMUNAS“ filialus ar atstovybes arba nutraukti jų veiklą priima Visuotinis narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių LKSKA „NEMUNAS“ narių balsų dauguma. Visuotinis narių susirinkimas taip pat skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus, svarsto ir tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, kurių projektus Visuotiniam narių susirinkimui pateikia LKSKA „NEMUNAS“ Prezidentas.

 

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros  asociacija „NEMUNAS“                                                           Valdybos pirmininkas                                                                                         Kęstutis Levickis

_______________________

Prisegti failai